УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА:

1. Гаранционният период на климатичната техника е 24 месеца, считано от датата на монтажа.
Производителите предоставят и период, различен от този, съгл. т. 2.1
Възможните периоди са както следва:
2. Удължаване на гаранционния период:
2.1. Периодът на гаранцията може да бъде удължен от 24 месеца до максимум с още 12 или 36 месеца (в зависимост от предлаганите от производителя опции (т.1) и е валиден в случаите, когато собственикът е извършил профилактика на климатичната инсталация на всеки 12 месеца, която се заплаща допълнително.
При профилактиките се замерват работните характеристики на инсталацията и при наличие на отклонения се вземат необходимите мерки за отстраняването им за сметка на фирмата, поставила съоръжението. Извършването на профилактиката се осъществява от монтажно-сервизна фирма (МСФ) и се доказва чрез попълване и подпечатване на сервизната карта, която се намира на гърба на гаранционната карта.
Дефектите на стоката, обхванати от тази гаранция, ще бъдат ремонтирани или заменени без разходи за собственика за части или директен ремонт.
Вички вложени части, които са подменени съгласно тази гаранция, подлежат на гаранционно обслужване, в
съответствие с условията на тази гаранция, за остатъка от първоначалния гаранционен срок.
Освен в случаите, в които не са в съответствие със законовите права на собственика и правата, предоставени от
тази гаранция, всички други гаранции и всяка отговорност на Велев-Клима ЕООД за всякакви директни и
последващи загуби или щети са изрично изключени.
Гаранционни условия:
Гаранцията е валидна само на територията на Република България.
Независимо от настоящата търговска гаранция, продавачът отговаря за липса на съответствия на потребителската
стока с договора за продажба.
Гаранцията е валидна само ако е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, съдържа името и печата на продавача и монтажника, и подпис на клиента. Годишната профилактика се провежда редовно.
Подправени, неправилно или непълно попълнени гаранционни карти, както и увредени такива, са невалидни.
1. Гаранционният срок започва да тече от датата на монтажа, но не по-късно от 3 (три) месеца от датата на
закупуване.
Гаранцията не се отнася за:
1.1. Текуща поддръжка (например почистване на прах или лед).
1.2. Дистанционно управление, пластмасовите и стъклените части, намиращи се по външните стени на стоката,
външни свързващи кабели и тръби, и други принадлежности и аксесоари.
1.3. Козметичните повреди по вътрешната страна на корпуса, както и нормалното износване на механични
компоненти, подложени на износване в процеса на нормална (предписана) експлоатация.
2. В случай на ремонт:
2.1. Гаранционният срок не тече по време на престоя на стоката в сервиза.
2.2. Вносителят и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби следствие на
дефекта на стоката или престоя й в сервиза.
2.3. В случаите на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават
собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.
Срокът на извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части, като
максималният период е не повече от 30 дни от датата на приемане в сервиз.
3. Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
3.1. Монтаж от неоторизирани лица и фирми.
3.2. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на
стоката.
3.3. Когато има несъответствие между данните в документите и самата стока или когато табелката със серийния
номер е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин.
3.4. Когато капацитетът на стоката не отговаря на обема и вида на помещението, където е монтирано
(неправилно оразмеряване). Оторизираните монтажни центрове са длъжни да следят за правилното
назначение (по таблици, предоставени от производителите и вносителите) на климатизаторите за всеки
конкретен обект. При констатирани нарушения в определянето на мощността, монтажният център, извършил
инсталацията, както и търговската фирма, извършила продажбата, носят материална отговорност по
възстановяването на евентуално възникнал дефект по време на гаранционния срок. При изрично желание от
страна на клиента да закупи климатизатор, с по-малка от необходимата мощност, гаранционната карта не се
попълва и машината не е предмет на безплатно гаранционно обслужване.
3.6. Когато повредата е настъпила вследствие на попадане на външно тяло (течност, прах в обилно количество ,
инсекти, насекоми и др.) под действието на агресивната външна среда или не са полагани елементарни грижи за
техниката.
3.7. Когато дефектът е вследствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания,
нестандартни захранващи мрежи, получени поради небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия
(мълнии, наводнения и др.) при токов удар или неизправност в захранващата мрежа, или други причини, извън
контрола на вносителя/сервиза, или форсмажорни обстоятелства.
Климатизаторът не е напълно ефективен и работи с по-малък КПД в следните случаи:
1. Висока влажност />80%/ на вътрешната или външна околна среда /от -5°С до +5°С/, както и в близост до водни
басейни.
2. При температури, по-ниски или по-високи от нормално предвидените за дадения модел.
3. При отворени врати и прозорци на помещението, в което е монтиран.
4. При непочистени филтри на вътрешното тяло.
5. Когато не са взети под внимание характерните особености на помещението - предназначение, изложение,
остъкляемост, топлоизолация, наличие на вентилация, етажност и др.
За да се постигне зададената температура, климатикът трябва да работи 24 часа, като препоръчителната
температура в режим на отопление е 22°С-25°С, за да се предотврати заледяването на външното тяло при
минусови температури.
Извадка от Закона за защита на потребителите:
Чл. 112 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да
предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В
този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен
ако това е невъзможно или избраният от него начин на обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване
налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат
предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможноспа да се предложи на потребителя друг начин на обезщетение, който не е свързан със значителни
неудобства за него.
Чл. 113. (1) Потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в
съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в
рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена
заплатената сума или да иска намаляването на цената на потребителската стока, съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя.
Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й и
не трябва да понася значителни неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е
удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните
възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на
стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова, или да се
поправи стоката в рамките на един месец от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската
стока с договора е незначително.